دوره متوسط دی ماه 95

مدیریت و مجموعه آموزشگاه موفقیت سرکار پریسا رحمانی و اکرم اکبر نژاد را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض نموده و آرزوی سربلندی و سرافرازی برای ایشان دارد