دوره مقدماتی دی ماه95

مدیریت و مجموعه آموزشگاه موفقیت سرکار خانم زهرا محبی،پریسا رحمانی و اکرم اکبرنژاد را به ایشان و خانواده محترم تبریک عرض نموده و آرزوی سرافرازی روز افزون برای ایشان دارد