استاد مهرداد موفقی

استاد مهرداد موفقی
  • خوشنویس
  • فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران
  • شرکت در نمایشگاهها و جشنواره های سراسری